Streethockey WM 2015 / Festb├╝hne-Arenaplatz / Zug (Photos by fotozug.ch)

_CHH5810a.jpg
_CHH6059a.jpg
_CHH6021a.jpg
_CHH5469a.jpg
_CHH5449a.jpg
_CHH5899a.jpg
_CHH5916a.jpg
_CHH5725a.jpg
_CHH5755a.jpg
_CHH5350a.jpg
_CHH5940a.jpg
_CHH5784a.jpg
_CHH5377a.jpg
_CHH5757a.jpg
_CHH5923a.jpg
_CHH5850a.jpg
_CHH5952a.jpg
_CHH5227a.jpg
_CHH5895a.jpg
_CHH5773a.jpg
_CHH5703a.jpg
_CHH5749a.jpg
_CHH5251a.jpg
_CHH5278a.jpg
_CHH5372a.jpg
_CHH5884a.jpg
_CHH5458a.jpg
_CHH5305a.jpg
_CHH5872a.jpg
_CHH5285a.jpg
_CHH5465a.jpg
_CHH5858a.jpg
_CHH6050a.jpg
_CHH5324a.jpg
_CHH5289a.jpg
_CHH5966a.jpg
_CHH5954a.jpg
_CHH5809a.jpg
_CHH5975a.jpg
_CHH5500a.jpg
_CHH5264a.jpg
_CHH5798a.jpg
_CHH5883a.jpg
_CHH5437a.jpg
_CHH6030a.jpg
_CHH5229a.jpg
_CHH5416a.jpg
_CHH6069a.jpg
_CHH5745a.jpg
_CHH5848a.jpg
_CHH5446a.jpg
_CHH5404a.jpg
_CHH5927a.jpg
_CHH5384a.jpg
_CHH5331a.jpg